ใบสมัครออนไลน์
 
 
ใบสมัครออนไลน์
ข้อแนะนำ : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง
 
 
ชื่อผู้สมัคร
 
  คำนำหน้าชื่อ *        
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 

ข้อมูลใบสมัคร
 
  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ณ ปัจจุบัน *
  1.  
ตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพิ่มเติม          
  2.  
  3.  
  เงินเดือนที่คาดหวัง    บาท    (ตัวเลขเท่านั้น)
  วันที่พร้อมทำงาน  
 

ข้อมูลส่วนตัว
 
  วันเดือนปีเกิด *
เพศ *     
  อายุ (ปี)    ปี สถานภาพ *    
  ศาสนา *  
  น้ำหนัก *  (กก.) ส่วนสูง *  (ซม.)
  เชื้อชาติ * สัญชาติ *
 

เอกสารประจำตัว
 
  เลขที่บัตรประชาชน *   13 หลัก ( ตัวเลขเท่านั้น)
  สถานภาพทางทหาร       
  
ที่อยู่ผู้สมัคร
 
  ที่อยู่ปัจจุบัน *
  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
  E-mail address *
 

ผู้ที่สามารถติดต่อได้
 
  ชื่อ-สกุล
  ความสัมพันธ์
  โทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน
 

 
การศึกษา
 
  เริ่มจากการศึกษาล่าสุด
  ลำดับ 1      
สถาบันการศึกษา * วุฒิการศึกษา *  
  คณะ * สาขา *
  ปีที่สำเร็จ *  เกรดเฉลี่ย *
  ลำดับ    
สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา
  คณะ สาขา
  ปีที่สำเร็จ  เกรดเฉลี่ย
 

ประวัติการทำงาน  
 
  ประวัติการทำงาน  
 
ประวัติการทำงานทั้งหมด     ปี
เริ่มจากประวัติการทำงานล่าสุด
 
  ลำดับที่ 1
  วันที่เริ่ม-สิ้นสุด (yyyy/mm)   เงินเดือนล่าสุด  บาท
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่บริษัท
  ประเภทธุรกิจ
  จำนวนพนักงาน
  ตำแหน่งล่าสุด
  ตำแหน่งเริ่มต้น
  ประเภทของงาน     
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
  ลำดับที่ 2
  วันที่เริ่ม-สิ้นสุด (yyyy/mm)   เงินเดือนล่าสุด  บาท
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่บริษัท
  ประเภทธุรกิจ
  จำนวนพนักงาน
  ตำแหน่งล่าสุด
  ตำแหน่งเริ่มต้น
  ประเภทของงาน     
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
  ลำดับที่ 3
  วันที่เริ่ม-สิ้นสุด (yyyy/mm)   เงินเดือนล่าสุด  บาท
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่บริษัท
  ประเภทธุรกิจ
  จำนวนพนักงาน
  ตำแหน่งล่าสุด
  ตำแหน่งเริ่มต้น
  ประเภทของงาน    
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 

ประวัติการฝึกอบรม
 
  เริ่มจากประวัติการฝึกอบรมล่าสุด
  ลำดับ 1  
สถาบัน
  หลักสูตร
  วันที่ฝึกอบรม
  ลำดับ 2  
สถาบัน
  หลักสูตร
  วันที่ฝึกอบรม
  ลำดับ 3  
สถาบัน
  หลักสูตร
  วันที่ฝึกอบรม
 
 
ความสามารถ :
 
  ประเภท/ชื่อความสามารถ คอมพิวเตอร์
  ระดับความสามารถ
  โปรแกรม
  โปรแกรม
  โปรแกรม
 

 
  ประเภท/ชื่อความสามารถ ภาษา
  ระดับความสามารถ
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาจีน
 อื่น ๆ  
 

 
  ประเภท/ชื่อความสามารถ ทางกีฬา
  ระดับความสามารถ
  กีฬา
  กีฬา
 

 
  งานอดิเรก
 
 

 
  ประเภท/ชื่อความสามารถ พิมพ์ดีด
  พิมพ์ดีด อังกฤษ  คำ/นาที  (ตัวเลขเท่านั้น)
  พิมพ์ดีด ไทย  คำ/นาที (ตัวเลขเท่านั้น)
 

 
 

เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี)

 
  ข้อมูลเพิ่มเติม ประวัติส่วนตัว
ไฟล์ .pdf เท่านั้น
และขนาดไม่เกิน 1 mb
 
    วุฒิการศึกษา
ไฟล์ .pdf เท่านั้น
และขนาดไม่เกิน 1 mb
 
    รูปถ่าย 1
ไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif, .png  เท่านั้น
และขนาดไม่เกิน 500 kb
 
    อื่นๆ
ไฟล์ .pdf เท่านั้น
และขนาดไม่เกิน 1 mb
 
    รูปถ่าย 2
 
 
 

 
   
  กรุณาพิมพ์ตัวอักษรที่คุณเห็นในรูปภาพ